World's leading manufacturer and supplier of horizontal loading- and unloading systems

Garantievoorwaarden

Garantie wordt alleen toegekend mits vooraf toestemming door Cargo Floor B.V. is verleend! Bij garantie aanvragen dient u altijd vooraf een garantieaanvraagformulier in te vullen en Cargo Floor B.V. toe te sturen. Het garantie aanvraagformulier kunt u hier vinden.

De garantievoorwaarden zoals verwoord in de laatstelijke tekst van de Metaalunie voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zijn onverkort van toepassing. Deze zijn op aanvraag beschikbaar.

Een kort uittreksel volgt onderstaand.

Op alle door ons geleverde materialen behorende bij het CargoMatic systeem geldt een garantieperiode van 12 maanden ingaande direct na de montage. In geval van storingen en/of fabricagefouten zijn wij slechts gehouden tot het kosteloos verstrekken van vervangende onderdelen, indien:

 • U de eerste eigenaar bent
 • Het CargoMatic systeem overeenkomstig onze inbouwvoorschriften door uw bouwer is ingebouwd
 • Onze onderhouds- en bedieningsvoorschriften zijn nageleefd.
 • In geval van een storing de carrosseriebouwer of Cargo Floor hiervan omgaand in kennis werd gesteld

Niet onder garantie vallen:

 • Storingen aan, of veroorzaakt door, niet door Cargo Floor B.V. geleverde apparatuur
 • Storingen veroorzaakt door onbekwame en/of  onbevoegde personen.
 • Storingen veroorzaakt door ondeugdelijke ladingsdragers of verpakkingen
 • Storingen veroorzaakt als gevolg van vervuiling en blokkades
 • Storingen veroorzaakt als gevolg van te grote puntbelasting
 • Storingen veroorzaakt door niet normaal rijgedrag
 • Storingen veroorzaakt door het niet aansluiten van de lading tegen het kopschot en het gebruik van onjuiste ladingszekering
 • Storingen veroorzaakt door laden/lossen met een heftruck waarbij de vloer geduwd of getrokken wordt.
 • Storingen veroorzaakt door hoogte verschil, snelheid verschil en/of te grote tussen ruimte tussen beide vloeren.
 • Storingen veroorzaakt door verkeerde reparaties, of reparaties uitgevoerd door derden
 • Storingen veroorzaakt door onvoorzichtig inrijden van de aanwezige positioneringsframe.
 • Storingen veroorzaakt door overbrugging van elektrische delen
 • Defecten aan elektrische delen, t.g.v. slechte aansluitingen en/of verkeerde elektrische spanningen
 • Slijtdelen, welke onderhevig zijn aan normale slijtage
 • Gevolgschades

De garantie vervalt indien:

 • Het CargoMatic systeem wordt gebruikt voor doeleinden die niet door Cargo Floor zijn aanbevolen
 • Het CargoMatic systeem niet juist geïnstalleerd is
 • Als er lading getransporteerd wordt die in gewicht over het wettelijk limiet heen gaat, of aangegeven in de CargoMatic instructies
 • Het CargoMatic systeem niet op de juiste wijze door uw  carrosseriebouwer ingebouwd, voor zover dit de werking van het systeem negatief beïnvloedt.

Cargo Floor garandeert hierbij - uitsluitend voor de eerste eigenaar van een nieuw laad- en lossysteem van CargoMatic dat is aangeschaft via de fabriek of een distributeur - dat de elektrische onderdelen en componenten van CargoMatic gedurende een periode van één jaar vanaf de datum van aanschaf door de eerste geregistreerde eigenaar vrij zullen zijn van defecten in materialen en constructie.

Deze garantie geldt niet voor normale slijtage of schade dat door normaal onderhoud voorkomen had kunnen worden en mag niet worden beschouwd als onderhoudscontract.

Definitie van normaal gebruik en onderhoud:

Normaal gebruik en onderhoud houdt het laden en/of lossen in van gelijkmatig verdeeld, niet corrosief materiaal, goed vastgezet en beveiligd, op goed onderhouden openbare wegen, met een voertuig waarvan het bruto laadgewicht niet hoger is dan de door de fabrikant aangegeven nominale capaciteit.

Enige verhaalrecht:

Wanneer het hieronder vallende product niet voldoet aan de bovengenoemde garantiebepalingen, zal de enige aansprakelijkheid van Cargo Floor en het enige verhaalrecht van de eigenaar volgens deze garantiebepalingen beperkt zijn tot reparatie of vervanging van het defecte onderdeel/de defecte onderdelen op een door uw dealer of Cargo Floor goedgekeurde locatie. Dit is het enige verhaalrecht dat de eigenaar heeft voor alle contractuele claims en alle claims op basis van ongeoorloofde handelingen inclusief die welke zijn gebaseerd op de risico-aansprakelijkheid in geval van ongeoorloofde handelingen en nalatigheid. Defecte onderdelen dienen franco te worden verzonden naar de dealer, die contact zal opnemen met Cargo Floor.

Met uitzondering van de gevallen die expliciet hierboven worden uiteengezet, biedt Cargo Floor geen enkele garanties, 

expliciet, impliciet of wettelijk en met name geen garanties met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel of garanties voor de verkoopbaarheid. Daarnaast is Cargo Floor niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van gebruik van het product, schade aan het product, sleepkosten, advocaatkosten en de aansprakelijkheid die u mogelijk heeft als gevolg van andere redenen.

Disclaimer met betrekking tot ongeoorloofde handelingen:

Cargo Floor accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot ongeoorloofde handelingen met de producten, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid op basis van risico-aansprakelijkheid in geval van ongeoorloofde handelingen en nalatigheid.

Indien deze garantie in strijd is met de wet- en regelgeving:

Indien een bepaling van deze garantie in strijd is met de wet- en regelgeving binnen een bepaald rechtsgebied, zal die bepaling niet van toepassing zijn binnen het betreffende rechtsgebied, terwijl de rest van de garantie van kracht blijft.